Precious love ♥ HyukHae's Love Never Ending

[PIC][111201/FAN] Eunhyuk Filming for MV

[PIC][111201/FAN] Eunhyuk Filming for MV


Credit by 白小步_赫宰魂chu| mong_rong | SabuZakk| 게봄 유프님

Reupload by GengSung90 @ HyukHae Center

DO NOT TAKE OUT LINK DOWN PIC

Anh hai đẹp zai nhà mình lần đầu đi quay MV được kiss scene luôn mới ghê =))

Ôi những mẹ chẻ thần thánh anh hai đẹp zai nhà mình sao chịu nổi =)) .. Ju , skin “oppa” , mỳ , Tít , loanoanh unnie …. ôm trái tim tan nát chưa vậy =)))))))))))

Link down

MU