Precious love ♥ HyukHae's Love Never Ending

[HyukHae’s Love Twitter] 120701 EunHyuk Twitter

[HyukHae’s Love Twitter] 120701 EunHyuk Twitter


Credit @ AllRiseliver

Translation : Hồng  Thương @ HyukHaeCenter

TAKE OUT WITH FULL CREDIT

@AllRiseliver : Hoàn thành rồi

P/s : đến tw cũng tiết kiệm lời đúng là bản chất của anh =))